پروژه ها

پروژه هتل پیروزی

کاربری :   مسکونی
متراژ کل :   17656
بر آورد هزینه :   323506000000
تاریخ شروع پروژه :   1393/11/01
تاریخ خاتمه پروژه :   1395/10/01
وضعیت پروژه :   در حال انجام