تارنگار

پیاده‌سازی فناوری بیم (BIM) در کشور، ضرورت یا انتخاب؟
در گذر زمان و ارتقای تکنولوژی‌های ساخت و بهره‌برداری در حیطه فرآیند ساخت‌و‌ساز، این سوال مهم خودنمایی می‌کند که آیا پیوستن به مفاهیم جدید تکنولوژیکی لازم است یا صرفا امری دلخواه و حتی زینتی می‌باشد؟