شرکت آتی ساز/مدیران

مدیران و هیئت مدیره

محمد رسولی
محمد رسولی
  • اَمرداد 1397
رضا کریمی
رضا کریمی
  • آذر 1398
حسین پیشوا
حسین پیشوا
  • فروردین 1399
حمزه یاراحمدی
حمزه یاراحمدی
  • تیر 1399
سید علیرضا طباطبایی
سید علیرضا طباطبایی
  • اسفند 1399