شرکت آتی ساز/مدیران

مدیران و هیئت مدیره

غلامرضا افشار
غلامرضا افشار
  • خرداد 1400
رضا کریمی
رضا کریمی
  • آذر 1398
حمزه یاراحمدی
حمزه یاراحمدی
  • تیر 1399
فرهام مقدم راد
فرهام مقدم راد
  • اسفند 1399
سید علیرضا طباطبایی
سید علیرضا طباطبایی
  • اسفند 1399