شرکت آتی ساز/مدیران

مدیران و هیئت مدیره

داریوش فخاریان
داریوش فخاریان
سرپرست
  • فروردین 1400
رضا کریمی
رضا کریمی
  • آذر 1398
حمزه یاراحمدی
حمزه یاراحمدی
  • تیر 1399
سید علیرضا طباطبایی
سید علیرضا طباطبایی
  • اسفند 1399